Tăng sub Tiktok

( * ) Mẫu link chuẩn để buff like, cmt, view, share tiktok : https://www.tiktok.com/@username/video/id_video
( * ) Mẫu link chuẩn để buff sub, live tiktok : https://www.tiktok.com/@username
( * ) Để lấy link chuẩn bắt buộc phải dùng trình duyệt trên máy tính

Cần thanh toán: 0 VNĐ

Lưu ý

1 Uid mua không quá 30 lần trên toàn bộ server, đơn cũ done mới mua đơn mới.
các đơn tiktok tại các server đều không bảo hành khi tụt.
Để chế độ công khai như ảnh, không đổi user_name trong quá trình chạy. và có tối thiểu 1 video.

Danh sách đơn hàng

# Mã đơn hàng Object ID Servers Số lượng Bắt đầu Đã tăng Giá Thanh toán Trạng thái Thời gian